Voksenliv

Center for Psykosocial Udvikling Slagelse har et døgnstøttende tilbud – Voksenliv - for borgere i alderen 18-40 år med et massivt støttebehov, men med et ønske om at bo i egen bolig.

Vi ved i dag, at selv borgere med massive psykiske vanskeligheder kan komme sig og blive selvforvaltende borgere med lidt eller helt uden støtte. Derfor er målet for selv borgere med et stort støttebehov, at de på sigt bliver så selvhjulpne som muligt i egen bolig og i livet generelt. Denne gruppe borgere blev tidligere traditionelt støttet i døgninstitutioner og kun i meget få tilfælde udsluset fra døgninstitutionerne. En række undersøgelser har imidlertid vist at, at større eller massiv periodevis støtte til denne målgruppe i eget hjem, ofte resulterer i en højere grad af selvhjulpethed og selvforvaltning af eget liv. Voksenliv er et eksempel på, hvordan udviklingen af sociale indsatser går i retning af en de-institutionalisering, hvor en individuelt tilrettelagt indsats bygges op omkring normale leve- og boligforhold. Denne tilgang baseres på housing first-princippet, som består i, at der tidligt i et indsatsforløb etableres en stabilisering af boligsituationen i form af en permanent boligløsning samtidig med, at der gives den fornødne individuelle sociale støtte til den enkelte.

Voksenliv er et alternativ dels til de mere klassiske § 107 døgntilbud, men også til forskellige private/anden aktør tilbud rettet mod målgruppen.

Voksenliv
 • Målgruppe

  Voksenliv er et døgnstøttende tilbud til skrøbelige, udsatte og senmodne unge (18-40 år), som ønsker at bo for sig selv, og som på nuværende tidspunkt har behov for omfattende støtte til at klare sig i egen bolig og til at mestre livet generelt. Målgruppen for tilbuddet er forholdsvis bred, der er tale om:

  • Borgere med massive psykosociale udfordringer
  • Borgere med let til moderat autisme
  • Borgere med psykiatrisk lidelse i henhold til jvf. icd-ti* i skala fra F06-F99
  • Borgere med hjerneskade og psykiatrisk overbygning
  • Borgere med psykiatrisk lidelse med overbygning af hjerneskade

  Væsentligt for målgruppen er borgerens ønske om at bo i egen bolig og ikke mindst borgerens motivation for progression og personlig udvikling. Det er essentielt, at borgeren er motiveret for at samarbejde om at udarbejde en handleplan med individuelle mål og arbejde målrettet efter denne handleplan med støtte fra Voksenliv.

  Da støtten foregår med udgangspunkt i borgerens eget hjem, er det ikke en hindring, at borgeren har et misbrug, og indsatsen kan – om relevant - inkludere støtte til behandling i regi af f.eks. misbrugscenter.

 • Borgerinddragelse
  Borgerinddragelse i Voksenliv

  Borgeren får ved samarbejdets opstart tilknyttet støttepersoner som er koordinerende gennem forløbet.

  • Faste ugentlige konferencer, hvor tilknyttede støttepersoner drøfter relevante temaer/problematikker/muligheder i fællesskab med borgeren
  • Supervision er en fast del af støtten, hvor borgeren kan deltage.
  • Støtten foregår både i og udenfor hjemmet alt efter behov og udfordringer
  • Der arbejdes individuelt og i gruppe ud fra de fastsatte mål
  • Daglig kontakt (der arbejdes efter uge skema derudover efter behov)
  • Ugentlige samtaler med en støtteperson med fokus på at graduere og visualisere udviklingsområder med udgangspunkt i FIT.(samtaleværktøj)
  • Der inviteres til netværksmøder ca. hver 3. måned med alle relevante parter.
  • Deltagelse i samtaler med eksterne aktører (f.eks. jobcenter, misbrugscenter, psykiater, banken, uddannelse m.fl.)
 • Metode

  I Voksenliv foregår arbejdet tæt sammen med borgeren. Der benyttes en vifte af metoder, der alle erfaringsmæssigt understøtter recovery:

  Netværkssamtaler /tilpasset ’åben dialog’; Der inviteres til netværksmøder ca. hver 3 måned eller efter behov, med alle relevante parter. Formålet er bl.a., at borgeren og netværket nedbryder tabuer, afstemmer, træner dialogen, og det sikres, at der arbejdes i samme retning. Målet er, at alle italesætter det, de hører, ser og føler og bliver bedre til at gå i udbytterig dialog med hinanden. Ydermere, at borgeren opnår større viden om at få/fastholde relationer og, at alle opdager, hvilke ressourcer der i forvejen findes i netværket.

  FIT (Feedback Informal Treatment); FIT er et samtaleværktøj og et effekt- og dokumentationsredskab. Medarbejderne og borgeren har ugentlige samtaler med fokus på tiden siden sidst og målene i handleplanen med udgangspunkt i FIT. FIT indikerer på en simpel og visuel måde overfor både borger og medarbejder, hvorvidt der arbejdes relevant og i den rigtige retning. FIT sikrer maksimal borgerinddragelse og sikrer, at indsatsen hele tiden justeres, så den er hjælpsomt for borgerens proces.

  Fysisk aktivitet; der arbejdes systematisk og metodisk med fysisk aktivitet som en vej til at integrere tanker, følelser og sanser og dermed etablere evne til at mærke sig selv.

  Aktiv deltagelse i civilsamfundet; medarbejderne stimulerer og inspirerer til, at borgeren har noget at stå op til i hverdagene (job - uddannelse eller klargøring hertil) altså en tilpasset døgn rytme. Herunder værdisnak (hvordan vil jeg gerne, se ud og opfattes, hvad er mine drømme og mål etc.)

  Eksponering; Træning i hverdagsudfordringer for at blive mere selvhjulpen (f.eks. komme i en butik, komme i et motionscenter, være blandt andre, sidde til at møde, tage bussen etc.)

  Den socialpædagogiske - og terapeutiske indsats:

  •  Der bliver løbende afstemt med borgeren, så der er en klar fælles forståelse af hvilke udviklingsområder der holdes fokus på.
  •  Der vil være pædagogisk støtte på div. udfordringer i hverdagen såsom; tøjvask, hygiejne, rengøring, økonomi, m.m. Borgeren skal tage aktiv del i, hvilke udviklingsområder der ønskes støtte til, så borgeren er motiveret for at indgå i et udviklende samarbejde. 
  • I den pædagogiske indsats skal være fokus på samarbejde med andre aktører omkring borgeren jobcenter, uddannelse/skole/ arbejdsplads, læge, misbrugscenter m.fl.
  • I den terapeutiske indsats er der fokus på struktur, træning og samtaler med henblik på at øge funktionsdueligheden
 • Hvad ønsker vi

  Vi ønsker at tilbyde borgeren den rette rehabiliterende ramme, der kan støtte op omkring den enkeltes recovery-proces hen imod at leve et mere selvmestrende liv.

  For nogle borgere med psykiske vanskeligheder vil en periode i et § 107 tilbud være en nødvendighed. I disse henseender kan Voksenliv tilbyde den overgang, der ofte er nødvendig ved overgangen fra døgntilbud til egen bolig.

  Andre borgere vil slet ikke have brug for et § 107 tilbud.

  Ved brug af Voksenliv vil vi i en række tilfælde helt kunne undgå at placere unge borgere i et døgntilbud, men derimod tilbyde massiv støtte i egen bolig og støtte på vejen til et mere selvforvaltende liv med mindre eller ingen støtte. Vores mål er at skabe progression i den enkeltes udviklingsproces og øge mestring af eget liv. Støtten gradueres løbende afhængig af denne progression og altid med borgeren i centrum

 • Ydelser

  Ydelseskatalog:

  • Struktur i hverdagen
  • Ugeskema
  • Ugentlige samtaler
  • Individuelt støtte
  • Gruppe tilbud
  • Støtte til økonomi
  • Ugentlige aktiviteter
  • Fitness og motions tilbud
  • Tilgængelighed i hele døgnet
  • FIT
  • FUR – fuld udredning
  • Bisidder
  • Statusmøder
  • Fleksibel planlægning