Netværksstøtten

Om Netværksstøtten

Netværksstøtten er visiteret støtte via gruppetilbud og eventuelt også individuel støtte.

Støtte gives med udgangspunkt i borgernes mål, og hvad der giver mening for den enkelte personligt og i forhold til livssituation.   

Der ydes støtte til borgere, boende forskellige steder i kommunen, som igennem den pædagogiske støtte og vejledning, kan forbedre egen livskvalitet. Støtten ydes ofte til helt afgrænsede og konkrete opgaver.  

Personalet består af sundhedsfaglig og pædagogisk uddannet personale, som støtter borgere, der er blevet visiteret og har fået tildelt netværksstøtte.

Netværksstøtten er et socialpædagogisk støttetilbud efter Servicelovens § 85.

Info om Netværksstøtten
 • Hvem kan få netværksstøtte

  Netværksstøtten henvender sig overordnet set til borgere, som er kognitivt udfordret eller senhjerneskadet. Netværksstøtten henvender sig også til borgere, som har psykiske udfordringer. Borgerne er bosiddende i egen lejlighed, og har behov for støtte og hjælp i det daglige.

  Støtten omfatter blandt andet:

  • Øge og styrke sociale netværk

  • Mere struktur på hverdagen

  • Mestring af psykiske udfordringer

  • Øge motivation til at deltage aktivt i livet

 • Henvisning og visitation

  Visitationen til støtte, sker via myndighedsenheden i Center for Handicap og Psykiatri i Slagelse Kommune eller via Jobcentret i Slagelse Kommune.

  Sammen med myndighedsenheden udarbejdes en handleplan. Det er vigtigt, at støtteforløbet giver mening, og at borgeren er motiveret for at arbejde med definerede mål.

 • Metode og tilgang

  I Netværksstøtten sker støtten i samarbejde med borgerne, og med udgangspunkt i borgerens feed- back og ønsker. Borgerens feedback giver mulighed for at tilpasse støtten, så den giver bedst mening for den enkelte.

  Netværksstøtten er inspireret af ”den narrative tilgang”, hvor den enkeltes livsfortællinger har meget at sige om, hvordan den enkelte har det, hvordan livet anskues, og dermed hvordan livet mestres. Fortællingerne kan give et billede og perspektiv på den enkelte livsudfordringer, og der kan arbejdes med at udvikle sig herfra, herunder med nye ”opbyggende” fortællinger.

  I Netværksstøtten tages udgangspunkt i menneskets egne ressourcer, og at alle hver især rummer potentialet til at udvikle sig. Derfor arbejdes med begrebet ”empowerment”. Borgerne støttes i at tage ansvar for eget liv, og der støttes i, at den enkelte finder styrke og motivation.

Indhold i tilbuddet
 • Individuel støtte

  Den individuelle støtte vil som udgangspunkt foregå i lokaler forskellige steder i kommunen, eller i Netværkshuse. Der er også mulighed for at få tildelt hjemmebesøg, eller at mødes et neutralt sted ude i byen.

  Den individuelle støtte kan blandt andet bestå af hjælp til økonomistyring, lægebesøg, støtte i kontakt til andre, hjælp til at danne og fastholde netværk, fastholdelse af dagtilbud/arbejde etc.

  Fokus er, hvad der giver mening, og er hjælpsomt for den enkelte.

 • Gruppetilbud

  Støtten gives som udgangspunkt i fællesskab med andre, via gruppevejledning, så der på den måde sker en fælles læring. Gruppevejledning kan være alle mulige forskellige aktiviteter med forskellige læringsmål, såsom økonomi, socialisering, hygiejne, velvære med mere. Grupperne kan ændres og etableres efter ønsker og behov, fx efter temaer om angst eller andre udfordringer.

 • Almindelig daglig livsførelse (ADL)

  Dette forløb henvender sig særligt til borgere, der er udfordret af de praktiske ting i hverdagen, og har behov for at få etableret daglig struktur. Borgeren sikres faglig sparring med de professionelle tovholdere, samtidig med at der er mulighed for at udveksle erfaringer med andre ligestillede i etablerede gruppeforløb. Der arbejdes også med hjemmeopgaver.

 • Mestring

  Her har de professionelle tovholdere tilrettelagt et forløb med undervisning og dialog. Her er der blandt andet mulighed for at arbejde med personlig udvikling, at få indsigt i diagnoser, at arbejde med stress- og konflikthåndtering, udvikle positivt selvværd, motivation samt mestring af livssituation.

 • Livsstil

  Dette forløb er skræddersyet til borgere, der ønsker, og er motiveret for en sundere livsførelse og øget livskvalitet. De professionelle tovholdere har udarbejdet et forløb, hvor der undervises og inspireres til sundere vaner. Der vil være vejledning i sunde og overskuelige madopskrifter. Gruppeforløbet er kombineret med undervisning, dialog og yoga.

 • Aktive fællesskaber (BKS)

  I et forløb af aktive fællesskaber, vil deltagerne blive inspireret til at forankre fysisk aktivitet i hverdagen. Der arbejdes med at få større bevidsthed om egen fysiske og psykiske formåen, øget selvværd, og at få større opmærksomhed på forbindelsen mellem fysisk aktivitet og psykisk velvære. Forløbet er tilpasset, så alle kan deltage uanset fysisk niveau.

  Der er mulighed for at få støtte til at etablere kontakt til lokalt foreningsliv.

 • Kontakt

  Kontakt Netværksstøtten:

  Koordinator Anneli Gjetting Strate E-mail. agstr@slagelse.dk  Tlf.: 29 46 15 74

  Koordinator Pernille Vestmose E-mail.  pvves@slagelse.dk , Tlf.: 21 46 37 57

  Praktikkoordinator, SSA elever, Pia Troest E-mail. pkost@slagelse.dk Tlf.: 24 94 55 50

  Tlf.:  23 82 96 71

  Områdeleder Christian Solholt, E-mail. chsol@slagelse.dk , Tlf.: 29 45 93 26

  Netværksstøtten på Facebook (nyt vindue)

Siden er sidst opdateret 9. april 2019