Livsmestring

- et ambulant psykoterapeutisk og pædagogisk behandlingstilbud til borgere (16-30 år) med ikke psykotiske udfordringer

Om Livsmestring
 • Om Livsmestring
  Om Livsmestring

  LivsMestring er et kommunalt ambulant psykoterapeutisk og pædagogisk behandlingstilbud organiseret i CPUS – Center for Psykosocial Udvikling Slagelse.

 • Målgruppen
  Målgruppen

  Borgere i alderen 16-30 år bosiddende i Slagelse Kommune og med følgende diagnoser eller fagligt begrundet mistanke om: 

  • Personlighedsforstyrrelser
  • Angst
  • Depression (let til moderat)
  • Spiseforstyrrelser (forudsat, at tilstanden ikke er livstruende og dermed akut og behandlingskrævende i døgnregi)
  • Selvskadende adfærd
  • Tilpasningsreaktioner (eksempelvis sorg og krise)
  • Belastningstilstande (eksempelvis stress)

   

  Aktivt misbrug af medicin, alkohol, hash eller andre euforiserende stoffer, dyssociale personlighedstræk, aktuelle psykose nære oplevelser eller psykotiske gennembrud og begrænset kognitivt funktionsniveau falder i udgangspunktet uden for målgruppen.

 • Henvisning og visitation
  Henvisning og visitation

  Henvisning til LivsMestring skal ske fra sagsbehandler i henholdsvis:

  • Jobcenteret - Ungeafdelingen og Afdelingen for Arbejdsfastholdelse
  • Center for Børn, Unge og Familie
  • Center for Handicap, Socialpsykiatri og Misbrug   

  Disse myndigheder er samarbejdspartnere og medfinansierende af LivsMestring.

 • Behandlingsideologi og mål
  Fokus for behandlingen

  Fokus for behandlingen er først og fremmest ”det levede liv” herunder at skabe en alternativ forståelse for borgerens tilstand og situation med det sigte, at borgeren kommer til at leve med eller kommer sig over de personlige og psykiske udfordringer. For nogle borgere vil det altså ikke nødvendigvis være målet at få tilstanden eller den psykiske udfordring til at forsvinde. Vores tilgang bygger på ideen om, at sproget skaber mening og dermed også forandringsmuligheder i den enkeltes liv. Af den grund udgør samtaler et væsentligt element i behandlingen.

  Da behandlingsforløbene tilrettelægges individuelt, dvs. ud fra den enkelte borgers arbejdspunkter, vil det være forskelligt fra borger til borger, hvilke elementer det enkelte behandlingsforløb kommer til at bestå af samt, hvor lang tid behandlingsforløbet vil strække sig over. Både indhold og omfang afhænger af den pågældendes situation og af, hvor hurtigt det er muligt at skabe forandring og ønsket udvikling.

   

 • Metode, dokumentation og effekt
  Om behandlingen i Livsmestring

  Behandlingen i LivsMestring retter sig imod borgernes udfordringer og behov ofte med fokus på deres symptomer, følelsesmæssige, relationelle og sociale vanskeligheder mere end diagnosen, men tager i høj grad også udgangspunkt i det, der fungerer, ressourcer og kompetencer.

  FIT (Feedback Informed Treatment) er gennemgående og integreret som ”metatilgang” og er samtidig et dokumentations-, dialog- og effektmålingsværktøj i behandlingen.

  Værktøjet er udviklet af de amerikanske psykologer Scott D. Miller og Barry L. Duncan, og består af et effektmålingsskema - the Outcome Rating Scale (ORS) og et allianceskema - the Session Rating Scale (SRS). FIT er videnskabeligt valideret igennem adskillige randomiserede kontrol studier og godkendt som evidensbaseret behandling af SAMSHA – den amerikanske sundhedsstyrelse.

  FIT sikrer maksimal borgerinddragelse, idet den professionelle og borgeren ved hvert møde direkte samtaler om effekt og alliance. Dette gør det muligt at justere og optimere indsatsen løbende, hvilket øger effekten af det som borgeren ønsker hjælp til samt samarbejdet, og det optimerer anvendelsen af behandlerteamets ressourcer.

  FIT udspringer af en kontekstuel paradigme tænkning og praksis baseret evidens dvs. hvad der virker for den enkelte borger. En sådan forståelse lægger op til, at vi som behandlere skal have kendskab til flere metoder – have et repertoire fra forskellige traditioner og skoler.

  Grundlæggende arbejder vi ud fra systemisk, løsningsfokuseret og narrativt teori, og i vores netværksorientering er vi inspireret af principperne omkring ”Åben dialog. Derudover er vi optaget af mentaliseringsteori, herunder den udviklingspsykologi, som lægger vægt på tilknytning, og vi har som udviklingsområde at omsætte teorien i det terapeutiske og pædagogiske arbejde. Den kognitive tilgang og temaer og forståelser fra eksistentialismen er vi inspireret af og gør brug af i de sammenhænge, hvor det er brug for det.

  Hver fjerde måned, vil der for alle borgere, blive afholdt samarbejdsmøder. Hvem der deltager afhænger af, hvem borgeren peger på. Dagsorden formuleres af borgeren i samarbejde med behandlerteamet. Typisk vil borgeren, behandlingsteamet, familie/netværk, de kommunale sagsbehandlere og egen læge være deltagere.

  Foruden at sætte borgeren for bordenden og være centrum i eget behandlingsforløb og udvikling, benyttes samarbejdsmødet til at evaluere behandlingsforløbet, aftale rammerne for et fortsat samarbejde, til at lave aftaler vedrørende ansvarsområder samt eventuel opgavefordeling knyttet til borgerens udvikling, samt til at inddrage nye samarbejdspartnere i forløbet, hvis det er det, der skal til.

  FIT scoringerne og grafen gennemgås på samtlige samarbejdsmøder og bruges også til at planlægge borgerens behandlingsforløb.

Indhold i behandlingen
 • Individuelle samtalekontakter

  De individuelle samtaler er borgerens personlige rum, hvor der blandt andet arbejdes med udfordringer i det aktuelle liv (formuleret som arbejdspunkter), selvoplevelsen, relationer til andre mennesker, balancen mellem fornuft og følelse og den personlige historie. Endvidere bruges de individuelle samtaler til at reflektere videre over temaer og oplevelser fra gruppeforløb, familiesamtalerne eller samarbejdsmøderne. Der er mulighed for at have to individuelle forløb – et psykologisk terapeutisk forløb og et pædagogisk støttende forløb. Individuelle samtaler tilbydes typisk 1-2 gange ugentligt i starten af forløbet af 1-1½ times varighed og med et større interval imellem når afslutning af behandlingen nærmer sig.

 • Gruppeterapi

  Når der er et sammenfald af udfordringer, arbejdspunkter og livstemaer blandt gruppen af borgere indskrevet på omtrent samme tid, tilrettelægger vi et afgrænset gruppeforløb (16-20 gange á ca. tre timers varighed en gang ugentligt), der i udgangspunktet vil være centreret om det fælles og genkendelige.

  Gruppebehandling giver erfaringsmæssigt god mening uanset hvad problemet måtte være, og der er desuden forskningsmæssigt belæg for, at en del af et behandlingsforløb tilrettelægges i gruppe. Dette med henblik på at:

  • At bryde den isolation som mange borgere oplever indimellem at befinde sig i.
  • At give borgerne mulighed for at få hjælp til at arbejde med egne arbejdspunkter og samtidig bidrage til, at de andre i gruppen kan løse deres.
  • At bidrage til, at gruppen kan skabe mening sammen, lære af hinanden og udvikle sig sammen – ”flere øjne på udfordringerne og deres løsninger”.
  • At styrke fællesskabsfølelsen og bidrage til en oplevelse af social samhørighed – ”det at afhjælpe den enkelte med sine arbejdspunkter bliver en fælles opgave”.
  • At opmuntre og anspore hinanden til at gøre fremskridt på baggrund af et nært og fortroligt forhold.
  • At tilbyde et rum for genkendelighed herunder at arbejde med billedet af – og proportionerne i de udfordringer den unge/yngre voksne har. 
 • Netværksinddragelse
  Om netværksinddragelse

  Med netværksinddragelse menes, at det samlede sociale netværk medtænkes og inddrages løbende i behandlingen efter borgerens ønsker og behov. Baggrunden herfor er, at relationer har afgørende betydning for menneskets udvikling og dermed også for problemers opståen. Netværksinddragelsen er altså en understregning af, at behandling af det, der ofte defineres som den enkelte borgers problem – et individuelt anliggende, løses bedst ved at vigtige netværkspersoner deltager sammen med borgeren. I og med, at netværket udgør en ressource, vil det, at skabe en fælles forståelse, bidrage til en løsning af problemet.

  Når der i netværksinddragelsen er tale om nær familie eller venner vil det fælles liv være i fokus. Her arbejdes blandt andet med den fælles historie, og aktuelle liv med udfordringer af psykisk karakter - med balancen mellem borgerens selvoplevelse og netværkets oplevelse af denne - med at skabe nye fælles fortællinger, og dermed en ny måde at være sammen på. Endvidere bruges disse samtaler til at bidrage med nye erkendelser, budskaber og kimen til alternative og foretrukne fortællinger fra de individuelle samtaler, hvilket er med til skabe kontinuitet i forløbet. Familie- og netværkssamtaler tilbydes typisk 1 gang hver 2 uge af ca. 2 timers varighed i et forløb (5-15 gange).

  I praksis vil det variere fra borger til borger, hvad netværket mødes omkring. For nogle vil det være relevant at invitere det nære private netværk til at deltage i psyko-edukative forløb (undervisning i diagnosenære og andre relevante temaer). For andre er familieterapi i et forløb det, der er brug for, og endelig er netværksdeltagelse på samarbejdsmøderne for nogle, den inddragelse, der er med til at skabe udvikling.

 • Mandagsgruppe
  Mandagsgruppen er samvær på frivillig basis.

  I LivsMestring har vi aktuelt to frivillige – Pia og Mette (og yderligere to på vej …) til at yde en indsats over for borgerne på baggrund af egne erfaringer. Alle frivillige har tidligere været i behandling i LivsMestring. De har skabt udvikling for sig selv og er et sted i livet, hvor de har lyst, interesse og overskud til at gøre en forskel for jævnaldrende med psykiske og personlighedsmæssige udfordringer.

  Aktuelt er de frivillige gruppeledere i den ugentlige gruppe, som ligger mandag eftermiddage. Gruppen har til formål at tilbyde de borgere, som er en del af LivsMestring, et her og nu indhold, uformelt socialt rum og tilhørsforhold i en genkendelig ramme – Nytorv 11. Der er plads til alle og tryghed og tillid vægtes højt. Indholdet varierer fra gruppegang til gruppegang, men eftersom, at indholdet planlægges på forhånd og gruppens deltagere imellem, er der en forudsigelighed, som gør tilbuddet attraktiv for mange.

  Mandagsgruppen er desuden et oplagt sted og en mulighed for borgerne at øve sig i og styrke deres sociale kompetencer. 

 • Sociale arrangementer

  Vi planlægger ved årets afslutning det kommende års fire sociale arrangementer, sammen med de frivillige og de borgere, som på det tidspunkt er i et behandlingsforløb i LivsMestring. Alle arrangementerne indbefatter transport, mange mennesker, store rum og social interaktion det meste af en dag og lægger op til, at den enkelte borger giver lidt mere af sig selv end de plejer. For langt de fleste af borgerne er arrangementerne således mere end blot hygge og en på opleveren.  

Siden er sidst opdateret 29. november 2019