Strategi

Strategien for 2018- 2019

Nye veje til aktive meningsfulde fællesskaber (pdf- nyt vindue)

I overståndene  folder præsenteres de strategiske målsætninger for Center for Psykosocial Udvikling Slagelse (CPUS) for 2018-2019.

Vi er en ny og sammenbragt organisation, som så dagens lys 1. januar 2017. CPUS består af dele af Socialt Ressourcecenter Slagelse og det tidligere Socialpsykiatrisk Center Slagelse, og dette er vores første fælles strategi.

I 2016 formulerede vores politiske udvalg en ny vision for handicap- og psykiatriområdet i Slagelse Kommune, som vi ser som både vores drivkraft og forpligtelse, og vi finder den såvel inspirerende som meningsfuld og retningsgivende for vores løsning af kerneopgaven.

DEN POLITISKE VISION ER:

Vi vil, med udgangspunkt i de drømme og ressourcer som hver enkelt borger har, understøtte en læring og forandring, som skaber mulighed for at leve et så selvstændigt og tilfredsstillende liv som muligt.

Vores målsætninger er både spejlet i den politiske vision og omfavner også de 5 politiske pejlemærker på området. Strategien tegner den retning vi ønsker at gå fælles i CPUS, men også lokalt i de 6 ledelsesområder.

Overordnet, fælles og tværgående vil vi gerne udvikle os:

  • Fagligt gennem indsatser med øget blik for netværk og fællesskaber
  • Som organisation ved at have fleksible og virksomme tilbud
  • Som arbejdsplads ved at være et ærligt, robust og meningsfuldt arbejdsfællesskab.

 

Strategien udspringer af en længere "bottom up"-proces, hvor de enkelte ledelsesområder har arbejdet med at formulere deres målsætninger i samarbejde med borgere, pårørende og andre interessenter. Målsætningerne havde områderne med på centerets åbne SeptemberTræf, hvor de blev yderligere kvalificeret. Essensen af det store og spændende arbejde fremgår af denne folder. Handlingerne og succeskriterierne knyttet de enkelte målsætninger ligger hos de enkelte ledelsesområder.

Strategiens løbende liv og implementering ligger os meget på sinde, og vi vil gennem både fælles og lokale strategitraditioner og –aktiviteter sikre, at den får et aktivt liv i hele vores organisation. Vi evaluerer systematisk strategiens målopnåelse og vil bruge den læring, vi får undervejs.

 

Aktiv For Sindet (nyt vindue)