Projekter

Center for Psykosocial Udvikling Slagelse er en dynamisk, udviklings- og projektorienteret organisation og vi engagerer os gerne i tværgående projektsamarbejder, da vi ønsker at være med i front når det gælder udvikling og viden i forhold til vores målgrupper.  

Læs om de spændende projekter og samarbejder, som er med til udvikle Center for Psykosocial Udvikling Slagelses tilbud og indsatser.  

Projekter i CPUS
 • Projekt Aktivt fællesskab

  Projektet er et satspulje-projekt under Udviklings- og Investeringsprogrammet på voksenområdet (UIP) og er et af 5 projekter, som Socialstyrelsen har tildelt midler fra 2017-2020 med henblik på at identificere, videreudvikle og pilotteste gruppebostøtteindsatser til borgere over 18 år, som har sociale problemer og/eller psykiske funktionsnedsættelser, og som kan profitere af gruppeindsatser. Det sker med henblik på at skabe ny viden om virksomme gruppebostøtteindsatser, som efterfølgende kan udbredes nationalt.   

  Projektets formål er at videreudvikle gruppeforløbet Aktivt fællesskab (tidligere Bevægelse, Krop og Sind) med henblik på at øge inklusionen i samfundets mange fællesskaber, så deltagerne kan leve et så selvstændigt liv som muligt.

  Gruppeforløbet Aktivt fællesskab har med afsæt i fysisk aktivitet, bevægelse og aktivt socialt fællesskab fokus på fritid, job og uddannelse. Gruppen benytter aktivt de mange arenaer og tilbud, der er i og uden for kommunen.   

  Projektet er inspireret af den australske model Act-Belong-Commit (indsæt evt. link), som er en evidensbaseret mentalt sundhedsfremmende indsats. Forskning viser, at menneskers mentale sundhed styrkes og vedligeholdes ved, at gøre noget aktivt, at engagere sig i fællesskaber og føle at livet er meningsfuldt.

  FIT  anvendes som evaluerings- og dialogredskab, da FIT tilbyder en stor grad af borgerinddragelse i forhold til at undersøge den borgeroplevede effekt af indsatsen og samarbejdet med henblik på løbende at evaluere og forbedre kvaliteten og effektiviteten af forskellige indsatser og samarbejdet.

  Projektet følges af Socialstyrelsen og Rambøll er tilknyttet projektet som ekstern partner i forhold til understøtte videreudviklingen, pilottestningen samt evalueringen af de 5 projekter.

  Projektleder: René Essom, Center for Psykosocial Udvikling Slagelse.

   

 • Projekt RoSa – Relationer og Samarbejde på tværs

  Et samarbejdsprojekt, der skal sikre borgere på kommunale døgn- og botilbud mere stabile og sammenhængende forløb ved at styrke samarbejdet mellem sektorer.

  Psykiatrien Vest og Center for Psykosocial Udvikling Slagelse, Slagelse Kommune, er gået sammen om at udvikle en generisk samarbejdsmodel, der skal sikre borgere på kommunale døgn- og botilbud mere stabile og sammenhængende forløb og forebygge trussels- og voldsepisoder.

  Samarbejdsmodellen indeholder en række initiativer: generisk samarbejdsmodel, akutfunktion, forløb med koordinerende indsatsplan, virtuelle møder og peer-medarbejdere, som i første omgang afprøves mellem Psykiatrien Vest og Slagelse Kommune, hvorefter indsatserne evalueres. Herefter ønskes modellen udbredt til de fem øvrige kommuner i Psykiatrien Vests optageområde: Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted kommuner.

  Projektleder: Benjamin Lind Kjærsgaard, Region Sjælland, Psykiatrien Vest.

  Du kan læse mere om projektet her: 

 • Fællesskabsalliancen

  Center for Psykosocial Udvikling Slagelse er en del af Projekt Fællesskabsalliancen

  I et partnerskab med op til 30 lokale frivillige foreninger skal Frivilligcenter Slagelse med støtte fra Socialstyrelsen over en 4-årig periode afprøve en ny model for lokale partnerskaber, som skal gøre det lettere for unge i sårbare og udsatte livssituationer at tage del i lokale fællesskaber som deltagere eller frivillige. Projekperioden er fra den 1. december 2022 til 30. november 2026.

  Formålet med Projekt Fællesskabsalliancen er at skabe rammen for et flerårigt samarbejde om at styrke overgangen og dermed brobygningen fra kommunale indsatser til frivillige fællesskaber for unge i sårbare og/eller udsatte positioner. Desuden skal partnerskabet understøtte og skabe gode rammer for et samarbejde mellem foreninger/frivillige og professionelt fagpersonale til gavn for målgruppen.

  Projektet består af 3 udviklingsområder: 

  • Brobygning: Kendskab, følgeskab, værtskab og fællesskab 

  • Inddragelse af målgruppen 

  • Spredning af virksomme metoder og den fælles agenda uden for partnerskabet 

  I Center for Psykosocial Udvikling Slagelse (CPUS) glæder vi os til at være en del af samarbejdet og derigennem yderligere forstærke unge i sårbare og udsatte livspositioners veje ind i lokale ikke-kommunale fællesskaber. 

  Projekt Fællesskabsalliancen understøtter den strategiske partnerskabsaftale "Nye veje til deltagelse, fællesskab og medborgerskab" som Frivilligcenter Slagelse har indgået med Folkesundhed og virksomhederne på Handicap- og Psykiatriområdet, begge fra Slagelse Kommune. 

  Nanna Lysdal, Frivilligcenter Slagelse, er projektleder for Projekt Fællesskabsalliancen.

  Læs mere om projektet her (nyt vindue)