Netværksboligerne Solgården

Om Netværksboligerne Solgården
 • Målgruppe og støtte

  Bofællesskab efter almen ældre/handicapvenlig boliglovgivningen ( ABL § 105 stk. 2 ) hvor der ydes visiteret socialpædagogiske støtte efter Servicelovens § 85 til borgere med nedsat- eller varig fysisk - psykisk funktionsnedsættelse.

  Der ydes individuelt vurderet og tildelt socialpædagogisk støtte efter SEL § 85. Dette kan eksempelvis være praktiske opgaver i hjemmet, kontakt og samvær, administration af økonomi, indkøb og kosttilberedning m.m.

  I netværksboligerne på Solgården bor der typisk borgere i alderen fra 18 år til 65 år.

 • Henvisning og visitation

  Henvisning og visitation sker fra sagsbehandlere i henholdsvis Center for Handicap og Socialpsykiatri eller Jobcenter Slagelse.

 • Beliggenhed og fysiske forhold

  Boligerne er et etagebyggeri i en stor boligforening, hvor vi har borgere boende i to opgange.

  Boligerne ligger meget centralt i Slagelse by, tæt på indkøbsmuligheder og offentlige transportmuligheder.

  Boligerne har forskellige størrelse – alle er med køkken og bad og nogle har et ekstra værelse.

  Der mulighed for tøjvask og til Solgården er der tilknyttet en fælleslejlighed.

  Der er elevator i den ene af opgangene, der hvor fælleslejligheden også ligger.

 • Praktiske forhold, aktiviteter og sociale arrangementer

  Der tilberedes mad to gange om ugen i fællesskab samt gives tilbud om madordninger til alle dage mod egenbetaling. De to måltider om ugen tilberedes i samarbejde mellem medarbejdere og borgere og spises i fælleslejligheden.

  De øvrige dage vælger borgerne selv om de spiser sammen i fælleslejligheden eller i deres egne lejligheder.

  Som udgangspunkt er der medarbejdere på Solgården på alle hverdage fra kl. 8.00 til kl. 18.00 og på lørdage kl. 10.00-16.00.

  Søndag er der ikke medarbejdere tilstede, og vi har ikke nattevagt tilknyttet.

  Igennem Resurseforeningen der er en del af CPUS, bliver der tilbudt mange forskellig aktiviteter som fx fælles ferietilbud, fester og sociale arrangementer, Slagelse Open som er en uge med fysiske og kreative aktiviteter, fisketure, gå-og løbe arrangementer, svømning, dans, håndbold boccia mv. samt mange andre aktiviteter både på det enkelte botilbud men også i samarbejde med andre botilbud i CPUS.

  Samtidig er vi opsøgende på, hvor der er mulighed for at borgerne enten selv eller med ledsagelse kan deltage i lokalområdets arrangementer/aktiviteter.

  Der holdes efter borgernes egne ønsker og initiativ fælles arrangementer med forældre og andre pårørende ca. 1-2 gange årligt.

 • Faglig tilgang, metode og dokumentation

  Vi har en høj grad af pædagogisk faglighed, og en af vores værdier er at borgerne er aktør i eget liv.

  Vi er modige og tør prøve nye ting, og vi er tydelige i vores kommunikation i samarbejde med borgerne.

  Vi arbejder med glæde og har en positiv indgang til arbejdet.

  Vi er kompetente og udvikler vores kompetencer gennem forskellige former for dialog, temadage og kurser.

  Vi arbejder på at fastholde de kompetencer borgeren allerede har, og at de tilegner sig så mange nye kompetencer som muligt, med hensyntagen til den enkeltes udviklingsniveau. Støtten gives i borgerens egen lejlighed, såvel som i gruppen, hvor der arbejdes på at udbygge borgernes netværk imellem.

  Anerkendende tilgang

  Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang til borgerne, hvor medinddragelse og selvbestemmelse giver plads til borgernes individuelle behov for at tage ansvar for eget liv.

  I arbejdet med borgerne ser vi på det der virker, og lader det være inspiration til bedre løsninger i borgernes liv, hvis der skal tænkes eller handles anderledes i andre situationer, hvor borgerne møder udfordringer i livet.

  Vi tror på at alle kan komme videre med støtte og forståelse.

  Borgeren skal have mulighed for en hverdag, der sker på egne præmisser,

  og med mulighed for udvikling, af individuelle kompetencer.

  Neuropædagogisk- og rehabiliterende tilgang

  I Netværksboligerne arbejder ud fra en neuropædagogisk tilgang. Vores pædagogiske overvejelser og fremgangsmåde defineres på baggrund af hjernens funktioner og funktionshæmning.

  Viden bruger vi til at støtte den enkelte borger i at kompenserer for begrænsninger samt udnytte og udvikle ressourcer.

  Den tilegnede viden er brugbar i hverdagen. Vi forsøger at lave individuelle rammer, strukturer og samspil som tilgodeser den enkeltes behov.

  En neuropædagogisk forståelsesramme hjælpe os ikke med at forudsige en adfærd, men kan nuancere vores forståelse og nysgerrighed i forhold til de tilstande og intentioner, som kan ligge bag en adfærd.

  Dysfunktionen i hjernen kan ikke stå alene i forhold til at forklare, hvilken betydning handicappet har for personen. Betydningen af handicappet bliver først tydelig i mødet med omgivelserne.

  FIT

  FIT (Feedback Informed Treatment); FIT er et samtaleværktøj og et effekt- og dokumentationsredskab. Medarbejderne og borgeren har daglige eller ugentlige samtaler med fokus på tiden siden sidst og målene i handleplanen med udgangspunkt i FIT.

  FIT indikerer på en simpel og visuel måde overfor både borger og medarbejder, hvorvidt der arbejdes relevant og i den rigtige retning.

  FIT sikrer maksimal borgerinddragelse og sikrer, at indsatsen hele tiden justeres, så den er hjælpsomt for borgerens proces.

  Som dokumentation i vores daglige arbejde med borgerne - arbejder vi med EG Sensum Bosted og FIT.

 • Opfølgning på borgernes mål- og samarbejde mellem botilbud og myndighed

  Der udarbejdes et VUM skema - Voksenudredningsmetoden som sætter rammerne for borgerens samtale med sagsbehandleren. I metoden indgår forskellige emner, som det kan være relevant at tale om for at belyse de udfordringer, ressourcer, ønsker og behov som borgeren har.

  VUM danner så grundlaget for borgernes § 141 handleplan, som der efterfølgende samarbejdes i hverdagen.

  For flere af borgerne bliver der sat meget realistiske mål ift. borgernes alder og funktionsniveau, og for flere borgere sættes der mål om, at de skal have et godt ældre liv med oplevelse af livskvalitet.

  Der afholdes statusmøde en gang om året med opfølgning på § 141 handleplan med handicaprådgiver, hvor VUM skema og indsatsplanen er en del af statusopfølgningen.

 • Tilsynsrapporter
Siden er sidst opdateret 9. april 2019