Netværksboligerne Kalundborgvej

Om Netværksboligerne Kalundborgvej
 • Målgruppe og støtte

  Bofællesskab efter almen ældre/handicapvenlig boliglovgivningen ( ABL § 105 stk. 2 ) hvor der ydes visiteret socialpædagogiske støtte efter Servicelovens § 85 til borgere med nedsat- eller varig fysisk - psykisk funktionsnedsættelse.

  Der ydes individuelt vurderet og tildelt socialpædagogisk støtte efter SEL § 85. Dette kan eksempelvis være praktiske opgaver i hjemmet, kontakt og samvær, administration af økonomi, indkøb og kosttilberedning m.m.

  I netværksboligerne på Kalundborgvej bor der typisk borgere i alderen fra 18 år til 85 år.

  Målgruppen skal være selvhjulpen i det omfang, at de kan klare sig selv fra tidlig aften, om natten og på søndage, hvor der ikke er medarbejdere tilstede.

 • Henvisning og visitation

  Henvisning og visitation sker fra sagsbehandlere i henholdsvis Center for Handicap og Socialpsykiatri eller Jobcenter Slagelse.

 • Beliggenhed og fysiske forhold

  Boligerne er beliggende i den sydlige bydel i Slagelse tæt på indkøbsmuligheder og offentlig transport.

  Boligerne der er handicap venlige, er i et rækkehusbebyggelse i 1 plan med en lille have i et stille og roligt rækkehus miljø.

  Hver borger har en 2 værelses lejlighed med eget bad og køkken. En lejlighed i bebyggelsen på Kalundborgvej er indrettet som fælleslejlighed for borgerne. Her har medarbejderne også deres kontor.

 • Praktiske forhold, aktiviteter og sociale arrangementer

  Der laves mad to gange om ugen i fælleslejligheden i samarbejde mellem medarbejdere og borgerne.

  De øvrige dage spiser borgerne i egne lejligheder, eller de vælger at tage deres mad med over i fælleslejligheden, for at spise sammen med hinanden.

  Morgenmad og frokost sørger borgerne selv for. Der er altid kaffe og frugt i fælleslejligheden, hvor der også findes et stor tv.

  Som udgangspunkt er der medarbejdere på Kalundborgvej på alle hverdage fra kl. 8.00 til kl. 18.00 og på lørdage kl. 10.00-16.00.

  Søndag er der ikke medarbejdere tilstede, og der er ikke nattevagt tilknyttet.

  Der afholdes beboermøde ca. en gang hvert kvartal.

  Igennem Resurseforeningen der er en del af CPUS, bliver der tilbudt mange forskellig aktiviteter som fx fælles ferietilbud, fester og sociale arrangementer, Slagelse Open som er en uge med fysiske og kreative aktiviteter, fisketure, gå-og løbe arrangementer, svømning, dans, håndbold boccia mv. samt mange andre aktiviteter både på det enkelte botilbud men også i samarbejde med andre botilbud i CPUS.

  Samtidig er vi opsøgende på, hvor der er mulighed for borgerne enten selv eller med ledsagelse kan  at deltage i lokalområdets arrangementer/aktiviteter.

  Der holdes efter borgernes egne ønsker og initiativ fælles arrangementer med forældre og andre pårørende ca. 1-2 gange årligt.

   

 • Faglig tilgang, metode og dokumentation

  Vi har en høj grad af pædagogisk faglighed.

  En af vores værdier er at borgerne lever et selvstændigt liv.

  Vi er modige og tør prøve nye ting.

  Vi er tydelige i kommunikationen.

  Vi arbejder med glæde og har en positiv indgang til arbejdet.

  Vi er kompetente og udvikler vores kompetencer gennem forskellige former for dialog, temadage og kurser.

  Vores faglige målsætning er at borgerne føler de har et selvstændigt liv.

  Anerkendende tilgang

  Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang til borgerne, hvor medinddragelse og selvbestemmelse giver plads til borgernes individuelle behov for at tage ansvar for eget liv.

  I arbejdet med borgerne ser vi på det der virker, og lader det være inspiration til bedre løsninger i borgernes liv, hvis der skal tænkes eller handles anderledes i andre situationer, hvor borgerne møder udfordringer i livet.

  Vi tror på at alle kan komme videre med støtte og forståelse.

  Borgeren skal have mulighed for en hverdag, der sker på egne præmisser,

  og med mulighed for udvikling, af individuelle kompetencer.

  Neuropædagogisk- og rehabiliterende tilgang

  I Netværksboligerne arbejder ud fra en neuropædagogisk tilgang. Vores pædagogiske overvejelser og fremgangsmåde defineres på baggrund af hjernens funktioner og funktionshæmning.

  Viden bruger vi til at støtte den enkelte borger i at kompenserer for begrænsninger samt udnytte og udvikle ressourcer.

  Den tilegnede viden er brugbar i hverdagen. Vi forsøger at lave individuelle rammer, strukturer og samspil som tilgodeser den enkeltes behov.

  En neuropædagogisk forståelsesramme hjælpe os ikke med at forudsige en adfærd, men kan nuancere vores forståelse og nysgerrighed i forhold til de tilstande og intentioner, som kan ligge bag en adfærd.

  Dysfunktionen i hjernen kan ikke stå alene i forhold til at forklare, hvilken betydning handicappet har for personen. Betydningen af handicappet bliver først tydelig i mødet med omgivelserne.

  FIT

  FIT (Feedback Informed Treatment); FIT er et samtaleværktøj og et effekt- og dokumentationsredskab. Medarbejderne og borgeren har daglige eller ugentlige samtaler med fokus på tiden siden sidst og målene i handleplanen med udgangspunkt i FIT.

  FIT indikerer på en simpel og visuel måde overfor både borger og medarbejder, hvorvidt der arbejdes relevant og i den rigtige retning.

  FIT sikrer maksimal borgerinddragelse og sikrer, at indsatsen hele tiden justeres, så den er hjælpsomt for borgerens proces.

  Som dokumentation i vores daglige arbejde med borgerne - arbejder vi med EG Sensum Bosted og FIT.

 • Opfølgning på borgernes mål- og samarbejde mellem botilbud og myndighed

  Der udarbejdes et VUM skema - Voksenudredningsmetoden som sætter rammerne for borgerens samtale med sagsbehandleren. I metoden indgår forskellige emner, som det kan være relevant at tale om for at belyse de udfordringer, ressourcer, ønsker og behov som borgeren har.

  VUM danner så grundlaget for borgernes § 141 handleplan, som der efterfølgende samarbejdes i hverdagen.

  For flere af borgerne bliver der sat meget realistiske mål ift. borgernes alder og funktionsniveau, og for flere borgere sættes der mål om, at de skal have et godt ældre liv med oplevelse af livskvalitet.

  Der afholdes statusmøde en gang om året med opfølgning på § 141 handleplan med handicaprådgiver, hvor VUM skema og indsatsplanen er en del af statusopfølgningen.

 • Tilsynsrapporter
Siden er sidst opdateret 9. april 2019