Bofællesskabet Stapels Gård

Om Bofællesskabet Stapels Gård
 • Målgruppe og støtte

  Bofællesskab efter almen ældre/handicapvenlig boliglovgivningen ( ABL § 105 stk. 2 ) hvor der ydes visiteret socialpædagogiske støtte efter Servicelovens § 85 til borgere med nedsat- eller varig fysisk - psykisk funktionsnedsættelse.

  Der ydes individuelt vurderet og tildelt socialpædagogisk støtte efter SEL § 85. Dette kan eksempelvis være praktiske opgaver i hjemmet, kontakt og samvær, administration af økonomi, indkøb og kosttilberedning m.m.

  I Stapels Gård bor der typisk borgere i alderen fra 18 år til 40 år.

 • Henvisning og visitation

  Henvisning og visitation sker fra sagsbehandlere i henholdsvis Center for Handicap og Socialpsykiatri eller Jobcenter Slagelse.

 • Beliggenhed og fysiske forhold

  Bofællesskabet Stapels Gård er et botilbud for unge udviklingshæmmede. Vi har til huse i et gammelt fredet bindingsværkshus i centrum af Korsør, som er bygget i 1667, og har 14 lejligheder til rådighed. Lejlighederne er på forskellige størrelser fra ca. 20 m2 til 30 m2.

  Der er bad og et lille the køkken i alle lejligheder.

  Der er et stort fælleskøkken, som er et samlingspunkt for alle borgere, og hvor der dagligt laves aftensmad i samarbejde mellem borgere og personale.

  På 1. sal er der fællesstue med TV og mulighed for at spille pc spil mv.

  Gården i Stapels Gård er belagt med toppede brosten, og der er flere stejle trapper for at komme op til lejligheder og fællesstue på 1. sal. Boligerne er derfor ikke egnet til kørestolsbrugere og gangbesværet borgere.

  Stapels Gård ligger meget tæt på indkøbsmuligheder og flere aktivitets tilbud samt tæt på offentlige transport muligheder til fx Slagelse og Skælskør.

 • Praktiske forhold, aktiviteter og sociale arrangementer

  Der laves i samarbejde mellem medarbejdere og borgere aftensmad i fælleskøkkenet hver aften. Der bliver lavet madplaner på beboermøder, og hver dag skal man melde fra, hvis man ikke ønsker at spise med.

  Morgenmad og frokost skal borgerne selv sørge for.

  Igennem Resurseforeningen der er en del af CPUS, bliver der tilbudt mange forskellig aktiviteter som fx fælles ferietilbud, fester og sociale arrangementer, Slagelse Open som er en uge med fysiske og kreative aktiviteter, fisketure, gå-og løbe arrangementer, svømning, dans, håndbold boccia mv. samt mange andre aktiviteter både på det enkelte botilbud men også i samarbejde med andre botilbud i CPUS.

  Samtidig er meget opsøgende på, hvor der er mulighed for at borgerne selv kan deltage i lokalområdets arrangementer/aktiviteter.

  Der holdes efter borgernes egne ønsker og initiativ fælles arrangementer med forældre og andre pårørende ca. 2-3 gange årligt enten i Stapels Gård eller ude i byen.

  Som udgangspunkt er der medarbejdere tilstede på alle hverdagen fra kl. 7.00 til kl. 22.00, og på lørdage kl. 12.00-22.00 og på søndage kl. 12.00-21.00. Der er ikke nattevagt.

 • Faglig tilgang, metode og dokumentation

  Som udgangspunkt arbejder vi ud fra Slagelse Kommunes værdigrundlag, som bygger på, at vi i vores arbejde med borgerne, forældre og pårørende skal være tydelige, modige, kompetente og altid prøve at udføre vores arbejde med glæde.

  Stapels Gård skal være et rart og trygt sted at være for både borgere, personale og forældre/ pårørende.

  Borgerne er i centrum som individuelle mennesker. Vi ønsker at se muligheder frem for begrænsninger med udgangspunkt i den enkeltes behov og ønsker.

  Målet med at bo i Stapels Gård er, at udvikle størst mulig selvstændighed for den enkelte borger.

  Der arbejdes fra indflytningstidspunktet, med at borgerne skal støttes og vejledes, i at kunne bo egen lejlighed, der bl.a. indebærer at kunne gøre rent, vaske sit tøj, handle ind, stå op om morgenen og i øvrigt kunne strukturere sin hverdag med alle daglige gøremål.

  For nogle vil det på længere sigt være et mål at flytte videre i egen bolig med mindre støtte fra personale.

  Anerkendende tilgang

  Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang til borgerne, hvor medinddragelse og selvbestemmelse giver plads til borgernes individuelle behov for at tage ansvar for eget liv.

  I arbejdet med borgerne ser vi på det der virker, og lader det være inspiration til bedre løsninger i borgernes liv, hvis der skal tænkes eller handles anderledes i andre situationer, hvor borgerne møder udfordringer i livet.

  Vi tror på at alle kan komme videre med støtte og forståelse.

  Borgeren skal have mulighed for en hverdag, der sker på egne præmisser,

  og med mulighed for udvikling, af individuelle kompetencer.

  Neuropædagogisk- og rehabiliterende tilgang

  I Netværksboligerne arbejder ud fra en neuropædagogisk tilgang. Vores pædagogiske overvejelser og fremgangsmåde defineres på baggrund af hjernens funktioner og funktionshæmning.

  Viden bruger vi til at støtte den enkelte borger i at kompenserer for begrænsninger samt udnytte og udvikle ressourcer.

  Den tilegnede viden er brugbar i hverdagen. Vi forsøger at lave individuelle rammer, strukturer og samspil som tilgodeser den enkeltes behov.

  En neuropædagogisk forståelsesramme hjælpe os ikke med at forudsige en adfærd, men kan nuancere vores forståelse og nysgerrighed i forhold til de tilstande og intentioner, som kan ligge bag en adfærd.

  Dysfunktionen i hjernen kan ikke stå alene i forhold til at forklare, hvilken betydning handicappet har for personen. Betydningen af handicappet bliver først tydelig i mødet med omgivelserne.

  FIT

  FIT (Feedback Informed Treatment); FIT er et samtaleværktøj og et effekt- og dokumentationsredskab. Medarbejderne og borgeren har daglige eller ugentlige samtaler med fokus på tiden siden sidst og målene i handleplanen med udgangspunkt i FIT.

  FIT indikerer på en simpel og visuel måde overfor både borger og medarbejder, hvorvidt der arbejdes relevant og i den rigtige retning.

  FIT sikrer maksimal borgerinddragelse og sikrer, at indsatsen hele tiden justeres, så den er hjælpsomt for borgerens proces.

  Som dokumentation i vores daglige arbejde med borgerne - arbejder vi med EG Sensum Bosted og FIT.

   

 • Opfølgning på borgernes mål- og samarbejde mellem botilbud og myndighed

  Der udarbejdes et VUM skema - Voksenudredningsmetoden som sætter rammerne for borgerens samtale med sagsbehandleren. I metoden indgår forskellige emner, som det kan være relevant at tale om for at belyse de udfordringer, ressourcer, ønsker og behov som borgeren har.

  VUM danner så grundlaget for borgernes § 141 handleplan, som der efterfølgende samarbejdes i hverdagen.

  De forskellige mål der kan være for borgerne i bofællesskabet arbejdes der enten med individuelt eller i grupper, hvor flere borgere på en gang kan vejledes i fx rengøringsopgaver eller i opgaver i forbindelse med madlavning.

  Der afholdes statusmøde en gang om året med opfølgning på § 141 handleplan med handicaprådgiver, hvor VUM skema og indsatsplanen er en del af statusopfølgningen.

 • Tilsynsrapporter
Siden er sidst opdateret 9. april 2019