Bofællesskabet Motalavej

Om Bofællesskabet Motalavej
 • Målgruppe og støtte

  Bofællesskab efter almen ældre/handicapvenlig boliglovgivningen ( ABL § 105 stk. 2 ) hvor der ydes visiteret socialpædagogiske støtte efter Servicelovens § 85 til borgere med nedsat- eller varig fysisk - psykisk funktionsnedsættelse.

  Der ydes individuelt vurderet og tildelt socialpædagogisk støtte efter SEL § 85. Dette kan eksempelvis være praktiske opgaver i hjemmet, kontakt og samvær, administration af økonomi, indkøb og kosttilberedning m.m.

  I bofællesskabet på Motalavej bor der typisk borgere i alderen fra  35 år til 85 år.

 • Henvisning og visitation

  Henvisning og visitation sker fra sagsbehandlere i henholdsvis Center for Handicap og Socialpsykiatri eller Jobcenter Slagelse.

 • Beliggenhed og fysiske forhold

  Bofællesskabet Motalavej, Korsør er beliggende i en boligblok, der er ombygget til pleje- og ældreboliger. Der er elevator i bygningen.

  Bofællesskabet består af 11 selvstændige lyse og venlige lejligheder med udsigt over Korsør Nord. Lejlighederne er indrettet handicapvenligt med lille tekøkken og forberedt til loftlift.

  I tilknytning til lejlighederne er der fælleskøkken/stue. Der er både indkøbsmuligheder og offentlig transport muligheder tæt på bofællesskabet, og centrum af Korsør ligger ca. 2 km. Fra Motalavej. Bofællesskabet har en bus til transport af borgere.

 • Praktiske forhold, aktiviteter og sociale arrangementer

  Ved indflytningen tilknyttes du en fælles kostordning, hvor morgenmad og frokost tilberedes af personalet i fælleskøkkenet. Den varme mad leveres udefra og her vælger borgerne selv hvad de kunne tænke sig at spise ud fra en madplan.

  Der er mulighed for at spise alle sine måltider i fælleskøkkenet eller spise dem i sin egen lejlighed.

  Igennem Resurseforeningen der er en del af CPUS, bliver der tilbudt mange forskellig aktiviteter som fx fælles ferietilbud, fester og sociale arrangementer, Slagelse Open som er en uge med fysiske og kreative aktiviteter, fisketure, gå-og løbe arrangementer, svømning, dans, håndbold boccia mv. samt mange andre aktiviteter både på det enkelte botilbud men også i samarbejde med andre botilbud i CPUS.

  Samtidig er vi opsøgende på, hvor der er mulighed for at borgerne enten selv eller med ledsagelse kan deltage i lokalområdets arrangementer/aktiviteter.

  Der holdes efter borgernes egne ønsker og initiativ fælles arrangementer med forældre og andre pårørende ca. 1-2 gange årligt i lokaler tilknyttet bofællesskabet.

  Som udgangspunkt er der medarbejdere tilstede i bofællesskabet på alle hverdagen fra kl. 7.00 til kl. 21.00, og på lørdage og søndage kl. 8.00 til kl. 20.00 eller kl. 21.00. Der er ikke nattevagt tilknyttet bofællesskabet.

 • Faglig tilgang, metode og dokumentation

  Anerkendende tilgang

  Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang til borgerne, hvor medinddragelse og selvbestemmelse giver plads til borgernes individuelle behov for at tage ansvar for eget liv.

  I arbejdet med borgerne ser vi på det der virker, og lader det være inspiration til bedre løsninger i borgernes liv, hvis der skal tænkes eller handles anderledes i andre situationer, hvor borgerne møder udfordringer i livet.

  Vi tror på at alle kan komme videre med støtte og forståelse.

  Borgeren skal have mulighed for en hverdag, der sker på egne præmisser,

  og med mulighed for udvikling, af individuelle kompetencer.

  Neuropædagogisk- og rehabiliterende tilgang

  I Netværksboligerne arbejder ud fra en neuropædagogisk tilgang. Vores pædagogiske overvejelser og fremgangsmåde defineres på baggrund af hjernens funktioner og funktionshæmning.

  Viden bruger vi til at støtte den enkelte borger i at kompenserer for begrænsninger samt udnytte og udvikle ressourcer.

  Den tilegnede viden er brugbar i hverdagen. Vi forsøger at lave individuelle rammer, strukturer og samspil som tilgodeser den enkeltes behov.

  En neuropædagogisk forståelsesramme hjælpe os ikke med at forudsige en adfærd, men kan nuancere vores forståelse og nysgerrighed i forhold til de tilstande og intentioner, som kan ligge bag en adfærd.

  Dysfunktionen i hjernen kan ikke stå alene i forhold til at forklare, hvilken betydning handicappet har for personen. Betydningen af handicappet bliver først tydelig i mødet med omgivelserne.

  FIT

  FIT (Feedback Informed Treatment); FIT er et samtaleværktøj og et effekt- og dokumentationsredskab. Medarbejderne og borgeren har daglige eller ugentlige samtaler med fokus på tiden siden sidst og målene i handleplanen med udgangspunkt i FIT.

  FIT indikerer på en simpel og visuel måde overfor både borger og medarbejder, hvorvidt der arbejdes relevant og i den rigtige retning.

  FIT sikrer maksimal borgerinddragelse og sikrer, at indsatsen hele tiden justeres, så den er hjælpsomt for borgerens proces.

  Som udgangspunkt arbejder vi ud fra Slagelse Kommunes værdigrundlag, som bygger på, at vi i vores arbejde med borgerne skal være tydelige, modige, kompetente og altid prøve at udføre vores arbejde med glæde.

  I vores arbejde med borgerne og i samarbejdet i medarbejdergruppen arbejder vi ud fra at udvise fleksibilitet, at vi er lydhøre og har tolerance.

  Vi udviser empati, og har en positiv omgangstone.

  Via empati og selvindsigt, skaber vi rum og plads til en god kommunikation, som gør os i stand til at sætte grænser på en medmenneskelig måde, og ikke gå i rette med nogen i andres påhør.

  Vi udviser respekt for hinandens forskelligheder, samt for fælles trufne beslutninger, og ved at være loyale.

  Vi giver plads til handlefrihed / indflydelse på eget liv.

  Skaber plads og rum til at blive ældre.

  Vi prioriterer hyggestunder og fornøjelser højt.

  Styrkelse af netværket.

  Vores overordnede mål er at skabe et miljø hvor borgerne trives, og hvor de oplever, at der stadig stilles krav til dem og deres tilstedeværelse, men hvor der også er respekt for at man som ældre borger skal have en oplevelse af livskvalitet ved fx at få en del støtte og vejledning til mange gøremål.

  Vi arbejder stadig på at kunne udvikle borgerne i at være selvhjulpne i et vist omfang trods deres alder og funktionsevne, og med andre borgere på at vedligeholde det funktionsniveau de er på.

  Vi arbejder med at give borgerne et liv med aktivitet og indflydelse på eget liv i alle hverdagens oplevelser og gøremål.

  Vi giver borgerne mulighed for både at kunne være sig selv, men også mulighed for at skabe sociale relationer med andre borgere i bofællesskabet. Vi har hele tiden en etisk holdning til vores arbejde med beboerne og har løbende etiske udfordringer oppe på vores fællesmøder

  Som dokumentation i vores daglige arbejde med borgerne - arbejder vi med EG Sensum Bosted og FIT.

 • Opfølgning på borgernes mål- og samarbejde mellem botilbud og myndighed

  Der udarbejdes et VUM skema - Voksenudredningsmetoden som sætter rammerne for borgerens samtale med sagsbehandleren. I metoden indgår forskellige emner, som det kan være relevant at tale om for at belyse de udfordringer, ressourcer, ønsker og behov som borgeren har.

  VUM danner så grundlaget for borgernes § 141 handleplan, som der efterfølgende samarbejdes i hverdagen.

  For flere af borgerne bliver der sat meget realistiske mål ift. borgernes alder og funktionsniveau, og for flere borgere sættes der mål om, at de skal have et godt ældre liv med oplevelse af livskvalitet.

  Der afholdes statusmøde en gang om året med opfølgning på § 141 handleplan med handicaprådgiver, hvor VUM skema og indsatsplanen er en del af statusopfølgningen.

Siden er sidst opdateret 9. april 2019